بیدل دهلوی

گفتم به دل : زمانه چه دارد ز گیر و دار؟

خندید و گفت : آنچه نیاید به کار ما