بیدل دهلوی

گه مایل دنیایم و گه طالب عقبا

انداخت خیالت ز کجایم به کجاها