بیدل دهلوی

گر نه‌ای از اهل صدق ، دامن پاکان مگیر

آینه و روی زشت ، کافر و روز جزاست