بیدل دهلوی

آتشی نیست که آخر نشود خاکستر

پی انجام نمیگیری از آغاز چرا؟