بیدل دهلوی

موج دریا را به ساحل همنشینی تهمت است

بیقراران نذر منزل کرده‌اند آرام را