بیدل دهلوی

می‌روم از خویش در اندیشه ی باز آمدن

همچو عمر رفته یارب برنگردانی مرا