بیدل دهلوی

خورشید در کنار و به شب غوطه خورده ایم

آه از سیاهیِ نظرِ دوربینِ ما