بیدل دهلوی

مُردیم به ضبط نفس و لب نگشودیم

تا بوی تظلم نبرد دادرس از ما