بیدل دهلوی

مباش ای غنچه ی اوراق گل مغرور جمعیت

که این پیوستگی ها در بغل دارد جدایی‌ها