بیدل دهلوی

مقیم بی کسی آسوده از پریشانی است

چو گنج ، عافیت از خانه ی خراب طلب