بیدل دهلوی

مفلسان را مایه ی شهرت همان دست تهی است

تا به قید برگ بود ، از نی نوایی برنخاست