بیدل دهلوی

مرگ ظالم نیست غیر از ترکِ سودای غرور

شعله از گردنکشی گر بگذرد خاکستر است