بیدل دهلوی

نیست باک از برقِ آفت ، دل به آفت بسته را

زخم خنجر فارغ از تشویش دارد دسته را