بیدل دهلوی

در این وادی که می‌باید گذشت از هر چه پیش آید

خوش آن رهرو که در دامان دی پیچید فردا را