بیدل دهلوی

نیست سرو از بی بری ، ممنون احسانِ بهار

بارِ منّت خم نسازد گردنِ آزاده را