بیدل دهلوی

نبود به غیر نامِ تو ورد زبان ما

یک حرف بیش نیست زبان در دهانِ ما