بیدل دهلوی

نه لفظ دانم و نی معنی ، اینقدر دانم

که گر سخن ز تو باشد ، جواب دشوار است