بیدل دهلوی

نفْس را بی شکنجه مگذارید

سگ دیوانه مصلحش مَرَس* است

 

(طنابی که به گردن سگ ببندند)