بیدل دهلوی

از هر که خواهی امداد اول تلافی اش کن
دستی اگر نداری زحمت مده عصا را