بیدل دهلوی

اینجا جواب نامه ی عاشق تغافل است
بیهوده انتظار خبر می‌کشیم ما