بیدل دهلوی

از برگ و ساز غافله ی بیخودان مپرس
بی ناله می‌رود جرس کاروان ما