بیدل دهلوی

در گرفتاری بود آسایش عشاق و بس

آشیان از حلقه ی دام است مرغان تو را