بیدل دهلوی

ای گداز دل نفسی اشک شو به دیده بیا
یار می‌رود ز نظر ، یک قدم دویده بیا