بیدل دهلوی

اگر از بندگی آگاه شوی
هر طرف سجده کنی معبود است