بیدل دهلوی

اهل دنیا عاشق جاهند از بی دانشی
آتش سوزان به چشم کودک نادان زر است