بیدل دهلوی

اشک یک لحظه به مژگان بار است
فرصت عمر همین مقدار است