بیدل دهلوی

از تپش های پر پروانه می‌آید به گوش
کآشنای شمع را بیرون محفل آتش است