بیدل دهلوی

دل می‌رود و نیست کسی دادرسِ ما

از غافله دور است خروش جرس ما