بیدل دهلوی

به هر کجا ناز سربرآرد ، نیاز هم پای کم ندارد
تو و خرامی و صد تغافل ، من و نگاهی و صد تمنّا