بیدل دهلوی

به گوهر وارسیدن موج‌ها بر هم زدن دارد
جهانی را شکافی سینه تا یک دل شود پیدا