بیدل دهلوی

به عالَمی که تویی ناله می‌کُشد ما را

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی