بیدل دهلوی

بر هیچ‌کس افسانه ی امید نخواندیم
عمری است همان بی‌کسی ماست کسِ ما