بیدل دهلوی

به سینه داغ و به دل ناله و به دیده سرشکم