بیدل دهلوی

بیش از این نتوان حریفِ داغ حرمان زیستن
یا مرا از خود ببر آنجا که هستی یا بیا