بیدل دهلوی

بی جفای چرخ دل را قدر نیست
روسفیدی های تخم از آسیاست