بیدل دهلوی

بر اهل صفا ننگ کدورت نتوان بست
این شیر اگر پخته و گر خام سفید است