بیدل دهلوی

بی تو چون شمعی که افروزند بر لوحِ مزار
خاک بر سر کرده‌ایم و بر سر ما آتش است