بیدل دهلوی

با شمع گفتم از چه سرت می‌دهی به باد
گفت آن سری که سجده ندارد چنین خوش است