بیدل دهلوی

پیوسته پر آواز بود کاسه ی خالی
گریان بود آن موم که با شعله ندیم است