بیدل دهلوی

چشم طمع مدوزید بر کیسه ی خسیسان

باور نمی‌توان داشت ، سگ نان دهد گدا را