جلیل صفربیگی

موهات چلیپایی و ابرو کوفی

خطِ لبِ تو چقدر نستعلیق است