جلیل صفربیگی

گیسوی تو قصه ای پر از تعلیق است

جمعی است که حاصلش فقط تفریق است