حافظ

ساقیا آمدن عید مبارک بادت
وان مواعید که کردی مَرَود از یادت