حافظ

ساقی و مطرب و مِی جمله مهیاست ولی
عیشِ بی یار مهیّا نشود ، یار کجاست؟