حافظ

ساقی بیار باده که ماهِ صیام رفت
درده قدح که موسم ناموس و نام رفت