حافظ

سال‌ها دل طلبِ جامِ جم از ما می‌کرد
وانچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می‌کرد