حافظ

اگر دشنام فرمائی وگر نفرین دعا گویم
جوابِ تلخ می‌زیبد لبِ لعلِ شکرخا را