حافظ

شیراز و آبِ رکنی و این باد خوش نسیم
عیبش مکن که خالِ رخِ هفت کشور است