حافظ

شرحِ شکنِ زلف خم اندر خم جانان
کوته نتوان کرد که این قصه دراز است