حافظ

عزمِ دیدارِ تو دارد جانِ بر لب آمده
بازگردد یا برآید؟ چیست فرمانِ شما

برچسب ها

سبو در شبکه‌های اجتماعی